Urząd Gminy w Grębocicach

XIV Sesja Rady Gminy Grębocice - 28 października 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XIV Sesję Rady Gminy Grębocice
na 28 października  2019 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowalne przy zabytku.

7.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej będącej centrum usług wspólnych pn.:”Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola” oraz nadania jej statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew gatunku kasztanowiec pospolity będących elementem składowym  pomnika przyrody lei Kasztanowej, biegnącej po obu  stronach drogi dz. Nr 152 prowadzącej do cmentarza parafialnego w m. Grodowiec.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych alei kasztanowej w Grodowcu będącej pomnikiem przyrody.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry