Urząd Gminy w Grębocicach

XIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 24 września 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XII Sesję Rady Gminy Grębocice
na 24 września  2019 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat  w trybie bezprzetargowym  części działki oznaczonej nr 40/6 położonej w obrębie Stara Rzeka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” w Gminie Grębocice.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu  pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „ Promyczek” w Grębocicach oraz nadania mu statutu.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej będącej centrum usług wspólnych pn.: „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola” oraz nadania jej statutu.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grębocice.

16. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego „Promyczek” w Grębocicach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie gminy Grębocice.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Zapytania sołtysów.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry