Urząd Gminy w Grębocicach

XII Sesja Rady Gminy Grębocice - 20 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XII Sesję Rady Gminy Grębocice
na 20 sierpnia  2019 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

 PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Grębocice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 20.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry