Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
278 Uchwała Nr LIX/278/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 03.06.2014 Więcej
277 Uchwała Nr LIX/277/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Grębocice na lata 2014-2015 03.06.2014 Więcej
276 Uchwała Nr LIX/276/2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina w Grębocicach 03.06.2014 Więcej
275 Uchwała Nr LIX/275/2014 w sprawieabsolutorium wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2013 03.06.2014 Więcej
274 Uchwała Nr LIX/274/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2013 03.06.2014 Więcej
273 Uchwała Nr LVIII/273/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek oznaczonych nr 168/1 i 163/3 położonych w obrębie Retków 06.05.2014 Więcej
272 Uchwała Nr LVIII/272/2014 w sprawie wyrażenia zgody na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działek oznaczonych nr 247/11 i 247/12 położonych w obrębie Rzeczyca 06.05.2014 Więcej
271 Uchwałą Nr LVIII/271/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 536/1 położonej w obrębie Grębocice 06.05.2014 Więcej
270 Uchwała Nr LVIII/270/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 06.05.2014 Więcej
269 Uchwała Nr LVIII/269/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 06.05.2014 Więcej
268 Uchwała Nr LVIII/268/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Gębocice na rok 2014 06.05.2014 Więcej
266 Uchwała Nr LVI/266/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr L/237/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice w gminie Grębocice. 03.04.2014 Więcej
265 Uchwała Nr LVI/265/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych "Żelazny Most" w granicach administracyjnych gminy Grębocice 03.04.2014 Więcej
264 Uchwała Nr LVI/264/2014 w sprawie stwiedzenia że projekt MPZP dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych " Żelazny Most" w granicach administracyjnych gminy Grębocice nie narusza ustaleń SUiKZP gminy Grębocice 03.04.2014 Więcej
263 Uchwała Nr LVI/263/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice w 2014 r. 03.04.2014 Więcej
262 Uchwała Nr LVI/261/2014 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na dz. nr 62 położonej w obrębie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego "Grodowiec" 03.04.2014 Więcej
261 Uchwała Nr LVI/261 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w 2015 r. 03.04.2014 Więcej
260 Uchwała Nr LVI/260/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2014 03.04.2014 Więcej
259 Uchwała Nr LV/259/2014 w sprawie zmiany Uchwały Br XLIX Rady Gminy Grębocice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grębocice na lata 2014-2019 04.03.2014 Więcej
258 Uchwała Nr LV/258/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości w trybie art.231 & 1 Kodeksu Cywilnego 04.03.2014 Więcej
257 Uchwała Nr LV/257/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Gręboccie na rok 2014 04.03.2014 Więcej
250 Uchwała Nr LIII/250/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach do załątwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 16.01.2014 Więcej
249 Uchwała Nr LIII/249/2014 w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowe uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-20 16.01.2014 Więcej

Wybierz Strony

do góry