Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grębocice na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 22.12.2016 Więcej
Ogłoszenie o sprzedaży pieca centralnego ogrzewania z demontażu w kotłowni świetlicy w m. Trzęsów 05.12.2016 Więcej
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Grębocice 29.11.2016 Więcej
Ogłoszenie - pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o pow. 58 m2 położonego w Grodowcu nr 19 (dz. nr 109) 28.10.2016 Więcej
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie Grębocice. 21.10.2016 Więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grębocice w 2017 roku 05.10.2016 Więcej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 26.09.2016 Więcej
Informacja dot. zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 21.09.2016 Więcej
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice w gminie Grębocice. 16.09.2016 Więcej
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128D I 1013D W M. OBISZÓW 10.08.2016 Więcej

Wybierz Strony

do góry