Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ochrona-danych-osobowyc/13941,W-zakresie-danych-przetwarzanych-w-dokumentacji-papierowej-i-innych-zbiorach-dan.html
19.06.2024, 22:10

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r.o ewidencji ludności)

 

TOŻSAMOŚĆADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę wWarszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Wójt Gminy Grębocice mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3

 

DANE KONTAKTOWEADMINISTRATORA

 1. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 2. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora,
 3. Z administratorem – WójtemGminy Grębocice można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWEINSPEKTORA OCHRONYDANYCH

 1. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którymmoże się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie naadres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można siękontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danychosobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektoraochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez emailiod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator – Wójt Gminy Grębocice wyznaczył inspektora ochronydanych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email:iodo@nsi.net.pl tel. (+48) 76 835 8801.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawachdotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

• zarejestrowania w związku z:

 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
 • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
 • zmianą obywatelstwa,
 • wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
 • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

• rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnychzgromadzonych w rejestrze PESEL

• usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCYDANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie zprzepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organomadministracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym;państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innympodmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkomorganizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opiniipublicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobomi jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny wotrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których danedotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest takżeCentrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadaniaudostępnienia Pani / Pana danych.

 

OKRESPRZECHOWYWANIADANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

 

PRAWAPODMIOTÓWDANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawożądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jestprawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWOWNIESIENIASKARGI DOORGANUNADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegozajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanegonaruszenia.

 

ŹRÓDŁOPOCHODZENIADANYCHOSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następująceorgany:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia,małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a takżewydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmianw zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

 

INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUBOBOWIĄZKUPODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Metadane

Data publikacji : 24.06.2018
Data modyfikacji : 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Fercho Referat inwestycji
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Fercho

Opcje strony