Urząd Gminy w Grębocicach

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty

 

URZĄD GMINY
W GRĘBOCICACH
59-150 GRĘBOCICE

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

TOŻSAMOŚĆADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę wWarszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowaniejednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie orazpersonalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty Administratorem jest Wójt Gminy Grębocice mający siedzibę w Urzędzie Gminy,

 

DANE KONTAKTOWEAADMINISTRATORA

 1. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 2. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora,
 3. Z administratorem – WójtemGminy Grębocice można się skontaktowaćpisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWEINSPEKTORA OCHRONYDANYCH

 1. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którymmoże się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl  lub pisemnie naadres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można siękontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danychosobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektoraochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez emailiod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator – Wójt Gminy Grębocice wyznaczył inspektora ochronydanych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email:iodo@nsi.net.pl

tel. (+48) 76 835 8801.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawachdotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA IPODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

• wydania dowodu osobistego,

 • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie,
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnychzgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodachosobistych.

 

 

 

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIADANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przeznastępujące organy:

• organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

• ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowódosobisty.

 

INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUBOBOWIĄZKU PODANIADANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Metadane

Data publikacji : 24.06.2018
Data modyfikacji : 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Fercho Referat inwestycji
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Fercho

Opcje strony

do góry