Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/elektroniczna-skrzynka/3016,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html
20.05.2024, 20:47

Uwaga: aby można było złożyć dokument w formie elektronicznej do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij TUTAJ aby je założyć.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną kliknij w poniższy link i zaloguj się na platformie ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; (link powyżej).
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

 

  • a. DOC, RTF, ODT
  • b. XLS, ODS
  • c. CSV
  • d. TXT
  • e. GIF, TIF, BMP, JPG
  • f. PDF
  • g. ZIP

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wykaz usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Gminy Grębocice 

USC

Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Sporządzenie aktu zgonu
Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
Zameldowanie na pobyt stały
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zmiana imion i nazwisk
 

ODPADY KOMUNALNE

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

PODATKOWE I

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 

PODATKOWE II

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom
Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym
Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub na raty zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli
Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków
Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych
Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie potwierdzające płatnika podatku od nieruchomości / rolnego
Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 

GRUNTY I NIERUCHOMOŚCI


Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
Przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych
Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Najem lokali użytkowych
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości
Podział nieruchomości
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Zmiana klasyfikacji gruntów
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 

DRZEWA I KRZEW

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 

DROGI

Uzgodnienie lokalizacji reklamy
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa
Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
 

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

DZIECI

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 

SZKOŁY

Stypendium szkolne
Zasiłek szkolny
Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
 

URZĘDOWE

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy
Przywrócenie terminu
Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania
 

IMPREZA MASOWA

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy
 

OLEJ NAPĘDOWY

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

MŁODOCIANI PRACOWNICY

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
 

MIESZKALNICTWO

Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 

ALKOHOL

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego
 

PATRONATY

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
Wydanie gadżetów promocyjnych

Metadane

Data publikacji : 12.12.2011
Data modyfikacji : 21.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ciosek
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony